Presentació

Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.

Les funcions principals del Consell Escolar són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre (article 127 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; BOE núm. 106 del 04/05/2006). 

Eleccions als Consells Escolars

Les eleccions per a la constitució inicial o la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, les convoca la direcció del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d'antelació a la data de realització de les votacions. El director o la directora de cada centre ha d'organitzar accions per impulsar la participació del diferents sectors de la comunitat educativa.

Tenen dret a votar per elegir els representants:

  • Dels pares i les mares: el pare i la mare de cada alumne/a escolaritzat/ada en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals;
  • Del professorat: tots els professors que integren el claustre,
  • Del personal d'administració i serveis: tot el personal d'administració i serveis que presta serveis al centre.

Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels membres representants dels pares d'alumnes.

La vacant que es produeix en el Consell Escolar és ocupada pel procediment establert al reglament de règim intern del centre. Si aquest no ho preveu, és ocupada pel següent candidat/a més votat/ada en les darreres eleccions. El nou membre s'ha de nomenar pel temps que restava de mandat a la persona que ha causat la vacant. Si no hi ha més candidats per cobrir-la, aquesta queda sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar.

Podeu consultar les nomres de funcionament i d'organització del Consell Escolar del CEIP de la Vall del terri aquí