Funcionament

Tots els alumnes de l’escola La Vall Del Terri podran fer ús del servei de menjador.

S'haurà de fer la inscripció a través del següent enllaç

Els alumnes que tinguin alguna intolerància i/o al·lèrgies hauran d'especificar-ho al mateix formulari d'inscripció i adjuntar l'informe mèdic, així com en el cas que s'hagi de donar algun medicament i/o altra informació que creieu oportuna.

A l'apartat de Normativa d'ús podeu consultar la Normativa Menjador pel curs 21/22 que haureu d'acceptar durant el procés d'inscripció al formulari.

 

 

PROVEÏDORS

Voleu saber quins son els nostres proveïdors de confiança?

Cliqueu aquí

 

PRESENTACIÓ DELS MONITORS: 

Voleu saber quins són els nostres monitors?

Cliqueu aquí

 

HORARIS: 

L’horari del servei és de 12:30h a 15h i es distribueix en 2 torns:

1r Torn: de 12:30h a 13:30h amb els alumnes d’infantil i de primer i segon.

*Per motius d'espais disponibles i seguint el Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, el curs de 2n continuarà en aquest torn

2n Torn: de 13:30h a 14:30h amb la resta dels alumnes de primària (de 3r a 6è).

 

ACTIVITATS: 

Durant l’horari interlectiu els nens i nenes, a part de dinar, també poden fer activitats extraescolars.

Seguint les normes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que també han estat aprovades per la Comissió de Menjador, els nens i nenes que facin ús d’aquest servei al migdia no podran sortir del recinte escolar per fer activitats extraescolars fora d’aquestes instal·lacions. Sí que és possible com sempre sortir per raons familiars o visites mèdiques, sempre que hagin estat notificades a través dels diferents canals que tenim els pares per comunicar-nos amb l’escola.

Recordar que per a participar en les extraescolars del migdia, és OBLIGATORI QUEDAR-SE A DINAR a l'escola els dies que es realitza l'activitat (d’acord amb el Pla d’actuació de l’Escola La Vall del Terri).

 

PREUS I COBRAMENT: 

El preu del menú és 5,75€/dia per a tot l’alumnat d’Educació Infantil i Primària, així com les diferents modalitats de servei.
Per tal de continuar garantint les mesures marcades pel Departament d'Ensenyament arrel de la situació derivada del COVID-19, es necessitarà el mateix personal que el curs passat.
L’AMPA de forma excepcional, aquest curs continuarà fent-se càrrec d’una part del cost 0,20€/menú, de forma que el cost final del menú per a les famílies no variarà respecte el curs anterior -> El cost per a les famílies serà de 5,55€/menú.
 
 

El cobrament mensual s’efectuarà mitjançant rebut bancari entre el dia 1 i 5 del mes següent (rebut vençut). Els dies de no utilització del servei per causes de malaltia i/o causes particulars, sempre que es notifiqui, no se'ls cobrarà el servei.

En el cas d’un rebut retornat, una vegada notificat telefònicament i/o per carta, la persona interessada ha d’abonar l’import corresponent, més un recàrrec de 6€, en un període màxim de quatre dies escolars. Els imports pendents s’abonaran directament a PLAGESPORT fent un ingrés a: ES79 2100 1750 1002 0002 1680 (La Caixa). Un rebut retornat no es pot tornar a emetre. Les famílies que tinguin dos rebuts pendents de liquidar es valorarà amb direcció de l’escola i AMPA per la continuïtat del servei.

En el cas de voler fer algun canvi i/o rectificació de les dades obtingudes (canvi de dades bancàries, número de contacte...) s’ha de notificar abans d’acabar el mes a info@plagesport.com o el número 609 062 332 (Anna).

Els alumnes que vulguin utilitzar el servei de menjador de forma EVENTUAL també cal omplir la fitxa amb les dades, ja que si un dia volen fer ús del servei de menjador, es girarà un rebut bancari. NO hi haurà el funcionament per tiquets.