Funcionament

• Tots els alumnes de l’escola La Vall Del Terri podran fer ús del servei de menjador. Hauran d’omplir la fitxa d'Inscripció del servei, i fer-la arribar al correu electrònic menjador@ampavalldelterri.cat, o la bústia de l’ AMPA o directament a la coordinadora del menjador.

Els alumnes que comencen a l'escola o que es vulgui rectificar alguna dada, també hauran de signar la butlleta de la normativa (consulteu l'apartat de Normativa d'ús)

• Els alumnes de Palol de Revardit cal omplir la butlleta amb totes les dades menys l’apartat de les dades bancàries.

• Els alumnes que tinguin alguna intolerància i/o al·lèrgies hauran d’adjuntar el paper del metge.

 

PROVEÏDORS

Voleu saber quins son els nostres proveïdors de confiança?

Cliqueu aquí

 

PRESENTACIÓ DELS MONITORS: 

Voleu saber quins són els nostres monitors?

Cliqueu aquí

 

HORARIS: 

L’horari del servei és de 12:30h a 15h i es distribueix en 2 torns:

1r Torn: de 12:30h a 13:30h amb els alumnes d’infantil i de primer i segon.

*Per motius d'espais disponibles i seguint el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, del 3 de juliol, el curs de 2n ha passat a aquest torn

2n Torn: de 13:30h a 14:30h amb la resta dels alumnes de primària (de 3r a 6è).

 

ACTIVITATS: 

Durant l’horari interlectiu els nens i nenes, a part de dinar, també poden fer activitats extraescolars.

Seguint les normes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que també han estat aprovades per la Comissió de Menjador, els nens i nenes que facin ús d’aquest servei al migdia no podran sortir del recinte escolar per fer activitats extraescolars fora d’aquestes instal·lacions. Sí que és possible com sempre sortir per raons familiars o visites mèdiques, sempre que hagin estat notificades a través dels diferents canals que tenim els pares per comunicar-nos amb l’escola.

Enguany, l'alumne S'HAURÀ DE QUEDAR A MENJADOR el dia de l'activitat (d’acord amb el Pla d’actuació de l’Escola La Vall del Terri).

 

PREUS I COBRAMENT: 

El preu del menú és 5,70€/dia per a tot l’alumnat d’Educació Infantil i Primària, així com les diferents modalitats de servei.

*Aquest curs 2020-2021 s’ha incrementat el preu del menú degut a la necessitat de contractar més personal, per tal de garantir el compliment de les indicacions marcades pel Departament d’Ensenyament, arrel de la situació derivada del COVID-19. És per aquest motiu, que aquest curs l’Ampa es farà càrrec de 0,15€/menú i el cost per a les famílies serà de 5,55€/menú.
 

El cobrament mensual s’efectuarà mitjançant rebut bancari entre el dia 1 i 5 del mes següent (rebut vençut). Els dies de no utilització del servei per causes de malaltia i/o causes particulars, sempre que es notifiqui, no se'ls cobrarà el servei.

En el cas d’un rebut retornat, una vegada notificat telefònicament i/o per carta, la persona interessada ha d’abonar l’import corresponent, més un recàrrec de 6€, en un període màxim de quatre dies escolars. Els imports pendents s’abonaran directament a PLAGESPORT fent un ingrés a: ES79 2100 1750 1002 0002 1680 (La Caixa). Un rebut retornat no es pot tornar a emetre. Les famílies que tinguin dos rebuts pendents de liquidar es valorarà amb direcció de l’escola i AMPA per la continuïtat del servei.

En el cas de voler fer algun canvi i/o rectificació de les dades obtingudes (canvi de dades bancàries, número de contacte...) s’ha de notificar abans d’acabar el mes a info@plagesport.com o el número 609 062 332 (Anna).

Els alumnes que vulguin utilitzar el servei de menjador de forma EVENTUAL també cal omplir la fitxa amb les dades, ja que si un dia volen fer ús del servei de menjador, es girarà un rebut bancari. NO hi haurà el funcionament per tiquets.