** Inscripció **

Aquest curs vinent 2020-2021 PLAGESPORT continuarà gestionant el servei de cuina i monitoratge de l’escola La Vall Del Terri.

Adaptaran tota l’organització del servei de menjador a les mesures establertes, segons el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia COVID-19”, que els ha fet arribar el Departament d’Educació.

D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal) i el nou Reglament europeu de protecció de dades (RGPD 25 de maig del 2018), totes les dades obtingudes amb la butlleta d’inscripció del servei de menjador formen part d’un fitxer automatitzat de PLAGESPORT.

Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades de cares el curs escolar 2020-2021, caldrà tornar a omplir la butlleta d’inscripció a menjador@ampavalldelterri.cat . En el cas que no es rebi cap notificació de canvi i/o rectificació, es donarà per entès que continua vigent les dades anteriors.

Recordar que us podeu posar en contacte amb Plagesport a través del correu electrònic info@plagesport.com o el 609 062 332 (Anna).

 

*FUNCIONAMENT

• Tots els alumnes de l’escola La Vall Del Terri podran fer ús del servei de menjador. Hauran d’omplir la fitxa d'Inscripció del servei, i fer-la arribar al correu electrònic menjador@ampavalldelterri.cat, o la bústia de l’ AMPA o directament a la coordinadora del menjador.

• En el cas de voler fer algun canvi i/o rectificació de les dades obtingudes (canvi de dades bancàries, número de contacte...) s’ha de notificar abans d’acabar el mes a info@plagesport.com o el número 609 062 332 (Anna).

• Els alumnes de Palol de Revardit cal omplir la butlleta amb totes les dades menys l’apartat de les dades bancàries.

• El cobrament mensual s’efectuarà mitjançant rebut bancari entre el dia 1 - 5 del mes següent (rebut vençut). Els dies de no utilització del servei per causes de malaltia i/o causes particulars, sempre que es notifiqui, no se'ls cobrarà el servei.

• En el cas d’un rebut retornat, una vegada notificat telefònicament i/o per carta, la persona interessada ha d’abonar l’import corresponent, més un recàrrec de 6€, en un període màxim de quatre dies escolars. Els imports pendents s’abonaran directament a PLAGESPORT fent un ingrés a: ES79 2100 1750 1002 0002 1680 (La Caixa). Un rebut retornat no es pot tornar a emetre. Les famílies que tinguin dos rebuts pendents de liquidar es valorarà amb direcció de l’escola i AMPA per la continuïtat del servei.

• Els alumnes que vulguin utilitzar el servei de menjador de forma EVENTUAL també cal omplir la fitxa amb les dades, ja que si un dia volen fer ús del servei de menjador, es girarà un rebut bancari. NO hi haurà el funcionament per tiquets.

• Els alumnes que tinguin alguna intolerància i/o al·lèrgies hauran d’adjuntar el paper del metge.

• PREU MENÚ: 5,35€/dia

 

*NORMATIVA MENJADOR

Enguany, la normativa del servei de menjador referent a l’aplicació de faltes i sancions, continua essent vigent la del curs anterior.

Per aquesta raó, només caldrà que retorni signada la butlleta de la normativa aquelles famílies que s’incorporin de nou al centre escolar.

Per tal de poder fer ús del menjador, és obligatori retornar la normativa signada.

Per la resta d’alumnes, és dóna per vàlida la normativa signada durant el curs 2019-2020 i seran vàlides en endavant si les famílies no ens comuniquen el contrari.

Podeu efectuar el retorn de la normativa signada a través del correu electrònic menjador@ampavalldelterri.cat o fent entrega directament al tutor/a del vostre fill/a el primer dia de curs, perquè ens ho faci arribar a través de la Pili (Coordinadora del servei de menjador).

 

*INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES QUE HAN SOL·LICITAT BECA MENJADOR

En les bases reguladores per a l’atorgament de l’ajut econòmic de menjador escolar per al curs 2020-2021, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany incorpora l’apartat numero 18 - Compactació, que diu el següent :

“L’alumnat beneficiari d’un ajut parcial pot fer un ús compactat de l’ajut. Aquesta compactació, però, només es pot fer amb un màxim de tres dies a la setmana. L’alumnat que faci un ús compactat de la beca haurà d’assumir el 100 % del cost del menú dels dies restants que no queden coberts amb l’ajut.”

Per tant, com es pot aplicar la Beca?

Les famílies beneficiàries d’una Beca menjador, haureu de tenir en compte aquest criteri per tal d’escollir quina aplicació fareu de l’ajut durant el pròxim curs.

Teniu dues opcions:

Opció 1: Compactació, amb un màxim de 3 dies a la setmana. En cas d’escollir aquesta opció, caldrà tenir en compte que a mitjans del mes de maig aproximadament haureu esgotat l’ajut, per tant les famílies que vulgueu continuar fent ús del servei haureu d’assumir íntegrament el cost d’aquest.

Opció 2: Distribuir l’ajut durant tot el curs escolar. En cas d’escollir aquesta segona opció, caldrà aplicar l’ajut la meitat dels dies lectius de cada mes, d’aquesta manera es pot fer durar l’ajut fins a final de curs, amb les següents particularitats:

a) Si un mes heu fet ús del servei més dies lectius dels quals pertoquen, el cost d’aquests els haurà d’assumir la família íntegrament.

Exemple: Al març hi ha 22 dies lectius, l’alumne beneficiari d’un ajut del 50% el mes de març es podrà beneficiar de la beca durant 11 dies lectius, si en fa ús del servei 12 dies lectius, la família haurà d’assumir el cost íntegre de la diferència, que seria 1 menú.

b) Si un mes heu fet ús del servei menys dies lectius dels que pertoquen, els dies que no heu utilitzat la beca no els perdeu, ja que els podreu utilitzar en endavant i fins a esgotar el màxim de dies concedits.

Exemple: Al març hi ha 22 dies lectius, l’alumne beneficiari d’un ajut del 50% el mes de març pot fer ús de la beca durant 11 dies lectius, si en fa ús del servei només 8 dies lectius, la família encara disposarà de 3 dies d’ajut que no ha utilitzat al març per fer-ne ús durant la resta del curs.

Tan aviat disposem del calendari escolar pel pròxim curs 2020/2021, penjarem una graella en aquesta secció de menjador, on podreu consultar quants dies al mes us podreu beneficiar de l’ajut, en cas de voler aplicar aquesta segona opció.


En qualsevol dels casos, sempre caldrà tenir en compte l’estipulat en l’article número 18 corresponent a les bases reguladores d’atorgament de l’ajut, que ja hem explicat anteriorment, “es pot fer ús de l’ajut amb un màxim de 3 dies a la setmana”, pel que volem remarcar que l’alumnat que faci ús del servei més dies dels estipulats, haurà d’assumir el 100 % del cost del menú dels dies restants que no quedin coberts amb l’ajut.


IMPORTANT: Aquest sistema d’aplicació serà vigent en cas que el curs es desenvolupi normalment, en cas contrari (confinament o qualsevol altra situació que afecti el funcionament habitual), quedarà en suspens aquest sistema.